Նորարարական գյուղատնտեսության վերապատրաստման և ուսուցման ճամբար (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ) ծրագիր

Ֆինանսավորող` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն (ԱՄՆ ՄԶԳ)

Իրականացնող` Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամ

Իրականացման ժամկետ՝ Մայիս 2020 - Դեկտեմբեր 2026

Ծրագրի նպատակը. Նպաստել Հայաստանում նորարարական գյուղատնտեսության զարգացմանը, խթանելով եռակողմ գործակցությունը արտադրության ոլորտի, ուսանողների, երիտասարդ մասնագետների ու ագրոձեռներեցների միջ՝ գործնական նորարարական գյուղատնտեսական գիտելիքների հմտությունների ձավորման, ինչպես նա ագրոբիզնեսի ընդլայնման համար նախատեսված տեխնիկայի տրամադրման միջոցով։

Ծրագրի առանցքն են կազմում մարզային գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, ֆերմերների, ՓՄՁ-ների հետագա հզորացումը, նոր շուկաների ձեռքբերման խթանումը, ինչպես նա արտահանման ծավալների ավելացման նպատակով միջազգային դիստրիբյուտորների հետ նոր կապերի ստեղծումը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ տրամադրվող դրամաշնորհներն ու տեխնիկական աջակցությունը միտված են Հայաստանի մարզերում երկարաժամկետ պարենային անվտանգության ապահովմանը։

Ծրագրի շրջանակում ստեղծված Ագրոճամբարը կծառայի որպես ծրագրի շահառուների կարողությունների ու հմտությունների զարգացման ուսումնական կենտրոն, իսկ ԱգրիՀԱԲ-ը՝ նա որպես ստեղծագործական հարթակ/արտադրամաս՝ ուսանողների, երիտասարդ մասնագետների ագրոձեռներեցների նորարարական ներուժի բացահայտման համար, խթանելով կանանց ներգրավվածությունն ու առաջնորդությունը հետազոտություններում, նորարարություններում ձեռներեցության ոլորտում։

Ծրագրի ենթանպատակները

ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ-ի ակնկալվող արդյունքները ծրագրի ավարտին.

 • Ագրոճամբար ուսուﬓական կենտրոնի և ԱգրիՀԱԲ ստեղծագործական հարթակ / արտադրամասի ստեղծում և գործարկում
 • Թվով 200 և ավելի ուսանող / շրջանավարտները և ագրարային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազﬕ անդաﬓերը կվերապատրաստվեն նորարարական գյուղատնտեսական մոտեցուﬓերի և տեխնոլոգիաների ոլորտում:
 • Առնվազն 1100 հոգի՝ կոոպերատիվների անդաﬓեր / ՓՄՁ / ֆերﬔրներ, կընդլայնեն իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները:
 • Ընտրված 95 ագրոբիզնեսների, բիզնեսի ընդլայնման նպատակով, կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկա։
 • Առնվազն 1300 կին գյուղատնտես և ֆերﬔր կվերապատրաստվեն արտադրողականության բարձրացմանը նպաստող նորարարական գյուղատնտեսական մոտեցուﬓերի և նորարարական լուծուﬓերի որդեգրման ուղղությամբ։
 • Առնվազն 15 ուսանողներ կստանան հետազոտական դրամաշնորհներ և մասնագիտական ուղղորդում:
 • Առնվազն 80 նորարարական ստարտափ գաղափարների /թե՛ սկզբնական, և թե՛ զարգացման փուլում գտնվող/ կտրամադրվի ﬔնթորական աջակցություն, որոնցից առնվազն 6-ը կստանան ստարտափի կատարելագործման դրամաշնորհներ։
 • Գինու ﬕջազգային դիստրիբյուտորների հետ համագործակցությամբ կկազմակերպվի ավելի քան 3 գինու շրջայց ﬕջոցառում:
 • Կկազմակերպվեն առնվազն 3 B2B ﬕջոցառուﬓեր՝ ոլորտի ներկայացուցիչների ﬕջև գործնական հուսալի կապեր ստեղծելու համար
 • Ծրագրի ավելի քան 155 շահառուներ կմասնակցեն խոշոր ազգային և ﬕջազգային ﬕջոցառուﬓերի (կոնֆերանսներ, ցուցահանդես-վաճառքներ, փոխանակման այցեր, ճանաչողական շրջագայություններ և այլն)։
 • Կմշակվի առնվազն 6 տվյալների համախումբ ՝ ինչպես անօդաչու թռչող համակարգերի այնպեսև երկրատարածական տեխնոլոգիաների միջոցով բույսերի աճն ու զարգացումը մշտադիտարկելու համար:
 • Շուրջ 45 ցորեն արտադրող ֆերմերներ կվերապատրաստվեն ճշգրիտ գյուղատնտեսության առավելությունների, ինչպես նաև գյուղատնտեսության մեջ երկրատեղեկատվական համակարգերի և հեռահար զոնդավորման հնարավորությունների կիրառման վերաբերյալ:
 • Կմշակվի և կփորձարկվի մեքենայական ուսուցման առնվազն 4 մոդել:
 • Կմշակվի առնվազն 6 տվյալների համախումբ ՝ ինչպես անօդաչու թռչող համակարգերի այնպեսև երկրատարածական տեխնոլոգիաների միջոցով բույսերի աճն ու զարգացումը մշտադիտարկելու համար:
 • Շուրջ 45 ցորեն արտադրող ֆերմերներ կվերապատրաստվեն ճշգրիտ գյուղատնտեսության առավելությունների, ինչպես նաև գյուղատնտեսության մեջ երկրատեղեկատվական համակարգերի և հեռահար զոնդավորման հնարավորությունների կիրառման վերաբերյալ:
 • Կմշակվի և կփորձարկվի մեքենայական ուսուցման առնվազն 4 մոդել:
Ընտրացանկ
hyARM